Наукова діяльність

Наукова та науково-технічна діяльність у межах НПП «Зачарований край» проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення та використання природних ресурсів та найбільш цінних об'єктів, для забезпечення збереження, охорони та відтворення природних комплексів та об’єктів, особливо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків, дослідження та збереження історико-культурних цінностей.

Основними напрямами наукової та науково-технічної діяльності є здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень функціонування екосистем в умовах заповідних режимів, які включають:

  •       ведення Літопису природи;
  •       організацію та здійснення систематичних спостережень (моніторингу) за станом та динамікою природних комплексів та об’єктів, екосистем та клімату;
  •       інвентаризацію об’єктів флори та фауни, рослинних угруповань, природних середовищ (оселищ) та ландшафтного різноманіття тощо;
  •       розроблення наукових рекомендацій (програм, планів дій) щодо збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України, до регіональних переліків видів рослин і тварин, що підлягають особливій охороні, та/або до переліків видів рослин і тварин, що підлягають охороні згідно з міжнародними зобов’язаннями, відновлення порушених корінних природних комплексів, гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, які загрожують екосистемам, середовищам існування або видам, контролю або усунення таких чужорідних видів;
  •       дослідження разом з фахівцями з охорони пам'яток історії та культури історико-культурних цінностей на території установи ПЗФ для розроблення рекомендацій щодо поліпшення їх збереження;
  •       підготовку наукових матеріалів та рекомендацій, необхідних для провадження екологічної освітньо-виховної роботи, рекреаційної та інших видів діяльності установи ПЗФ;
  •       створення та ведення наукових фондів, баз даних, інформаційних систем;
  •       первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Літопис природи є основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів та об’єктів, виконаних на території установи. Станом на 2022 р. вийшло з друку 12 томів.

Для проведення моніторингових лісівничих та ботанічних досліджень науковцями парку закладено 14 постійних пробних площ, 14 ‒ тимчасових та дві трансекти

Завдяки підтримці проекту «Збереження Карпатських пралісів» на території парку проведено дослідження хижих птахів та акустичні дослідження кажанів. Особлива увага приділяється рідкісними видам рослин: проводиться картування червонокнижних видів (складено крапкову карту поширення родини Орхідних (Orchidaceae), спостереження за раритетних видами рослин, яких на території парку нараховується 38 видів, з них до Червоної книги України занесено 29.

Крім ведення Літопису природи, працівники парку результати наукових досліджень висвітлюють у наукових фахових виданнях та матеріалах конференцій.

Територія парку (його природні комплекси) є цікавою для науковців інших установ. Завдяки їм досліджено ряд окремих питань та висвітлено їх у наукових фахових виданнях та матеріалах конференцій.

Крім того, у 2018 р. на біологічному факультеті УжНУ затверджено тему дисертаційного дослідження «Бріофлора національного природного парку «Зачарований край»».